Nieuwsbrief

 

 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 


1.1 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Prullebakken.nl (hierna: Prullebakken.nl) 

Postadres: Diestersteenweg 61 1 
Postcode: 3970 
Plaats: Leopoldsburg
Land: Belgie


Contact: info@prullebakken.nl

 

 

1.2 Via de website van Prullebakken.nl kan de koper prullenbakken en keuken benodigheden bestellen. 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Prullebakken.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Prullebakken.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen. 

2. KOOPOVEREENKOMST 

2.1 a. Offertes en aanbiedingen van Prullebakken.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Prullebakken.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Prullebakken.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Prullebakken.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. 
b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Prullebakken.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie. 

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Prullebakken.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Prullebakken.nl

2.3 Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands. 

2.4 Orderproces: 
Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen: 
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product; 
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen; 
• De koper kan vervolgens op "in winkelwagen" klikken; 
• De koper kan indien, gewenst, op "verder winkelen" klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen; 
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens op "afrekenen" klikken; 
• Bestaande kopers kunnen inloggen via e-mail adres en wachtwoord. “Nieuwe” kopers dienen hier meer gegevens door te geven; 
• De koper kan vervolgens zien welke verzendmethode er van toepassing is op het bestelde product; 
• De koper kan vervolgens op "volgende" klikken; 
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft; 
• De koper kan vervolgens op "volgende" klikken; 
• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten en kan op “bevestigen” klikken; 
• Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL betaling, dan wordt deze in gang gezet; 
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail. 


3. PRIJZEN 
3.1
 
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorg-/ verzendkosten. De vermelding van de totaalprijs in de bevestiging is inclusief eventuele bezorgkosten 
3.2  
In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. 
De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Prullebakken.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. 


4. LEVERING   
a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Prullebakken.nl niet in verzuim. Prullebakken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn. 
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Prullebakken.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Prullebakken.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan. 

c. We berekenen € 20 extra voor het verzenden onder het rembours.
  

5. BEZORGING 
5.1
 
De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Prullebakken.nl Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant. 
5.2 
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Voor bezorgingen in België of op de Waddeneilanden dient de koper Prullebakken.nl vooraf op de hoogte te brengen. Prullebakken.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt.  
5.3 
Prullebakken.nl bezorgt bestellingen op de het door de klant opgegeven adres,  en worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd, Prullebakken.nl is niet verantwoordelijk voor de typ fouten die gemaakt worden bij de aanmeld formulier als we de pakket nog een keer moeten verzenden brengen we €15.00 in de rekening.

5.4 
Indien de klant bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag nogmaals een poging gedaan. 

  
5.5
Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst. 
  

6. BETALING 
6.1
 
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDeal, desgewenst via PIN bij aflevering of vooruitbetaling d.m.v overschrijving Prullebakken.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. 
6.2 
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Prullebakken.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Prullebakken.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
6.3 
Bij een niet tijdige betaling door de koper is Prullebakken.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen. 
6.4  
De eigendom van door Prullebakken.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Prullebakken.nl is verschuldigd, aan Prullebakken.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering. 


7. GARANTIES 
7.1
 
Prullebakken.nl garandeert dat de door Prullebakken.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen. 
7.2
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Prullebakken.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Prullebakken.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Prullebakken.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan. 


8. ONTBINDING EN RETOURNERING 
8.1
 
a. De koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Prullebakken.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord aan Prullebakken.nl te worden geretourneerd. 
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Prullebakken.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Prullebakken.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant. 
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Prullebakken.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening. 
8.2 
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden: 
a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat; 
b. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd; 
c. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen; 
d. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen; 
f.  Het recht van retour geldt niet voor producten op speciale eenmalige aanbiedingen. 


9. OVERMACHT 
In geval van overmacht is Prullebakken.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
  

10. PRIVACY 
10.1
 
Prullebakken.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Prullebakken.nl registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Prullebakken.nl. 
10.2  
Persoonsgegevens zullen door Prullebakken.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Prullebakken.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. 
  
  
11. KLACHTEN EN REPARATIES 
Prullebakken.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch melden via het Prullebakken.nl Informatienummer, per e-mail of per post opsturen naar ons postadres. 

Iedere aansprakelijkheid van Prullebakken.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Prullebakken.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Prullebakken.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade Download de algemene voorwaarden in pdf 
 


top